K&A

Open positions

Areas

Databasutvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2854

Organisationen nyutvecklar, förvaltar och vidareutvecklar IT-system. Det finns ett behov av att avidentifiera produktionsdata på ett säkert och effektivt sätt för att följa gällande lagstiftning för informationssäkerhet. På så sätt kan utvecklingsprojekt förses med testdata av tillräcklig mängd och kvalité för att kunna kvalitetssäkra ny eller förändrad funktionalitet innan produktionssättning. Organisationen utför avidentifiering som en beställningsbar tjänst som nu behöver förstärkning. Vi söker därför en databasutvecklare med kompetens på verktyget OEM Data Masking and Subsetting Pack.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
- Implementera och verifiera avidentifieringsmönster och funktioner för Oracle OEM Data Masking and Subsetting.
- Utveckla funktioner med Oracle PL/SQL.
- Utveckla skript (Unix shell) för automatisering av avidentifieringsprocessen.
- Diverse uppgifter i Git och Jenkins.
- Kontakter med leverantör (Oracle) när problem upptäcks i verktyget.

Ska-Krav:
- under de 3 senaste åren ha arbetat med Oracle Enterprise Manager (OEM) Data Masking and Subsetting.
- under de 6 senaste åren ha arbetat med Oracle databaser.
- under de 6 senaste åren ha arbetat med SQL Developer eller Toad.
- under de 6 senaste åren ha arbetat med SQL *Plus eller regular expression-baserad maskning och utsökning.
- under de 6 senaste åren ha arbetat med Unix-/Linuxskriptning.
- under de 3 senaste åren ha arbetat med versionshantering i Git.
- ha stor erfarenhet av komplexa system och offentlig förvaltning.

Start: 15 Jun 2022
End: 01 Jan 2023

Development

Senior Javautvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2853

Vi söker en senior utvecklare som kommer att ingå i ett nytt agilt team som ska utveckla programvara i ny spärrdator för integration med spärrutrustningen. Utvecklingen sker initialt i projektform och arbetet med kravställning och inköp har påbörjats. Teamen arbetar enligt scrum med tvåveckorssprintar och kontinuerliga releaser. Molntjänster utvecklas med AWS och Spring/SpringBoot i Docker , i en automatiserad bygg- och deploymentmiljö i Jenkins. Systemen är i möjligaste mån distribuerade och eventbaserade.

Du är en driven javautvecklare med lång erfarenhet av att utveckla tjänster i ett större ekosystem, du ska känna dig trygg med att arbeta med molntjänster (t.ex. AWS, GCP), containers (t.ex. Docker) och Spring/Spring Boot. Du får gärna ha arbetat med distribuerade/eventbaserade system. Du ska även kunna ta ansvar för ledning av ditt och andras arbete och känna ansvar för produkten och produktleveransen.

Ska-Krav:
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av rollen som utvecklare.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling av backend tjänster i Java 8 eller senare.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att agera mentor eller ledare för andra utvecklare i utvecklingsprojekt.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av utveckling i programmerinsspråket C.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med containers, t.ex. Docker i molnmiljö.

Bör-Krav:
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att utveckla lågnivåkommunikationsinterface baserat på tekniska specifikationer, t.ex. styra enheter via serieportar.
- Minst 2 års dokumenterad arbetslivsarbetslivserfarenhet av Java 11 eller senare.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Spring Boot under de senaste 3 åren.
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med kubernetes.
- Minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med funktionella programmeringstekniker.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av mobilutveckling för Android.

Start: 22 Jun 2022
End: 31 Maj 2023

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2852

En projektledares roll är att leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Som projektledare ska man agera utifrån utvecklingsmålen; kompetent projektgenomförare, affärsmässig beställare, effektiv styrning med resenären i fokus. Projektledaren rapporterar närmast till projektets sponsor och den som är ansvarig för konsultavropet på projektsektionen.

Utöver ovan ingår att:
- Upprätta, leda, planera och genomföra projektet mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet utifrån projektbeställning.
- Ansvara för att projekt drivs i enlighet med organisationens projekt- och programhandbok, samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
- Säkerställa att projektet efterföljer säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Mottaga och delegera vidare arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet.
- Företräda i ekonomiska ärenden och ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete.
- Statusrapportera månadsvis till sponsor och styrgrupp, samt till projektsektionens portföljledning.
- Samverka med upphandlingsledare i avtals- och upphandlingsfrågor.
- Ansvara för resursplanering och -hantering såsom avrop av konsulter, projektanpassning av uppdragsspecifikationer och kravprofiler, genomföra projektspecifik introduktion till projektmedlemmarna etc.
- Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leveranser är genomförd enligt projektbeställningen.
- Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport.
- Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter.
- Bidra i förbättringsarbete för att tillgodose sektionens arbete med utveckla standardisering och best practice.
- Skapa en projektkultur som harmonierar med organisationens värderingar KÖPS.

Det är viktigt att du tar egna initiativ och eget ansvar för arbetsuppgifterna. Som person är du lösningsorienterad och samarbetsinriktad. Du planerar ditt arbete och är noggrann med att hålla deadlines. Du är självständig och tycker också om att samarbeta med andra.

Ska-Krav:
- Högskoleexamen/Yrkeshögskoleexamen inom relevant område (tex Bygg och anläggning, Teknik, Samhällsbyggnad)
- Minst 4 års erfarenhet av projektledning.
- Dokumenterad projektledarutbildning.

Bör-Krav:
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning från minst ett projekt inom eller gentemot offentlig verksamhet.
- Dokumenterad projektledning från minst ett byggprojekt.

Start: 06 Jun 2022
End: 30 Jun 2024

Development

Javatvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2851

Vi söker en utvecklare som kommer att ingå i ett nytt agilt team som ska utveckla programvara i ny spärrdator för integration med spärrutrustningen. Utvecklingen sker initialt i projektform och arbetet med kravställning och inköp har påbörjats. Teamen arbetar enligt scrum med tvåveckorssprintar och kontinuerliga releaser. Molntjänster utvecklas med AWS och Spring/SpringBoot i Docker , i en automatiserad bygg- och deploymentmiljö i Jenkins. Systemen är i möjligaste mån distribuerade och eventbaserade.

Du är en javautvecklare med erfarenhet av att utveckla tjänster i ett större ekosystem, du ska känna dig trygg med att arbeta med molntjänster (t.ex. AWS, GCP), containers (t.ex. Docker) och Spring/Spring Boot. Du får gärna ha arbetat med distribuerade/eventbaserade system. Du ska även kunna ta ansvar för ledning av ditt och andras arbete och känna ansvar för produkten och produktleveransen.

Ska-Krav:
- Minst 2 års arbetslivserfarenhet av rollen som utvecklare.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av utveckling av backend tjänster i Java 8 eller senare.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med containers, t.ex. Docker i molnmiljö.

Bör-Krav:
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att utveckla lågnivåkommunikationsinterface baserat på tekniska specifikationer, t.ex. styra enheter via serieportar.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Java 11 eller senare.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Spring Boot under de senaste 3 åren.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av utveckling i programmerinsspråket C.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av mobilutveckling för Android.

Start: 22 Jun 2022
End: 31 Maj 2023

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2850

Uppdraget kräver att du har god teknisk förståelse, god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga. Du har driv och är självgående, serviceinriktad och tydlig. Du behöver ha god beslutsförmåga samt vara utvecklings- och resultatinriktad. Du bör också vara noggrann, analytisk och strukturerad samt ha en mycket god helhetssyn. Du måste kunna hantera snabba växlingar i ett högt tempo, och kunna hantera flera aktörer parallellt. Att du tar ett stort ansvar för dina åtaganden är självklart. Vi vill att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till andra.

Du kommer att vara leverans- och kvalitetsansvarig för berörda system (självbetjänings- och e-tjänster) avseende IT-nära utveckling i arbetet med digitalisering som underlättar för kunder och ställer krav på tillgänglighet och säkerhet.

Du leder, koordinerar och följer upp IT-leveransen enligt budgetramar och fastställd styrning samt prioriterar IT-relaterade aktiviteter i den operativa backloggen tillsammans med produktägaren. Du behöver ha förståelse för IT-stödets roll hur den underlättar för kunder, samt ha nära samarbete med leveransområdets Scrum masters.

Följande arbetsuppgifter ingår i leveransledaren uppdrag:
- Att representera det operativa behovet, möjligheterna och begränsningarna avseende IT-nära utveckling och IT-leverans i grupperingar som tar fram taktisk och operativ backlog.
- Ansvara för arbetet med drift- och supportärenden.
- Arbeta med ständiga förbättringar i arbetsprocesser som gynnar stabil drift och effektiv förvaltning.
- Ansvara för leveransområdets releasehantering i samarbete med release manager.
- Arbeta med löpande styrning av IT-nära utveckling, tekniskt tvingande åtgärder samt livscykelaktiviteter enligt fastställda metoder, processer och prioritering samt budget och prognos kopplat till detta.
- Arbeta med att hantera risker och brister i IT-leveransens kvalitet.
- Hantering av säkerhetskrav, tillgänglighetskrav och krav kring användbarhet och design för externa tjänster.
- Rapportera löpande till leveransområdesledaren, signalera hinder direkt samt operativt följa upp att arbetet fortskrider enligt plan.
- Tillsammans med övriga i ledningen inom området leda och coacha medarbetare.
- Verka för en god stämning och laganda i teamen.
- Bidra till statusrapportering både avseende leverans och ekonomi enligt myndighetens riktlinjer.

Språkkunskaper
- Utmärkt svenska i tal och skrift.

Ska-Krav:
- Eftergymnasial utbildning inom Data/it el. motsvarande kompetens
- Minst 3 års efarenhet av projektledning inom större statlig myndighet, eller liknande stor organisation (500 anställda)
- Minst 3 års erfarenhet av projektledning i systemutvecklingsprojekt
- Minst 2 års erfarenhet av applikationsdrift/systemförvaltning
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta agilt

Bör-Krav:
- Det är viktigt att du har erfarenhet av att arbeta strukturerat med tydliga leveranser för externa tjänster.
- Erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetskrav och krav kring användbarhet och design för externa tjänster
- Certifierad projektledare enligt IPMA, eller likvärdig kompetens
- Certifierad scrummaster

Start: 15 Aug 2022
End: 31 Dec 2023

QA

Testutvecklare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2849

Uppdraget består främst i att arbeta som testutvecklare i ett av agila team med inriktning på utveckling av molnbaserade backend-tjänster. Rollen innebär ett brett ansvar i ett team med hög ambition när det kommer till tester och testautomatisering.

Huvudfokus i arbetet är:
- Planera och genomföra tester, främst integrationstester.
- Säkra testmiljöer och testdata som idag finns i AWS.
- Sätta upp automatiserade tester (idag Python).
- Planera och genomföra End-to-end tester för de funktioner organisationen utvecklar.
- Samverka och koordinera testarbete inom det agila teamet, programmet samt med externa parter och systemleverantörer.
- Ta fram testrapporter och ge sin bedömning om release är möjlig eller ej.
- Säkerställa att relevant dokumentation tas fram för överlämning.

Rollen kräver att du har förmågan att jobba både med att ta fram metod och planering för tekniska tester på högre nivå, och att operativt testa tjänster, integrationer och funktioner. Man bör också ha en vana av att guida/stötta andra teammedlemmar när det kommer till test och testautomatisering. Då området är komplext med många intressenter är det av största vikt att du har en analytisk förmåga och bidra till att knyta ihop leverabler på flera olika systemnivåer och integrationer. Funktionaliteten sträcker sig ofta över flera olika systemområden och rollen kräver därför även en god förmåga att kommunicera med och engagera flera olika parter i både verksamhet och IT.

Ska-Krav:
- Minst 2 års erfarenhet av systemintegrationstester och/eller systemtester.
- Minst 2 års erfarenhet av utveckling av automatiserade tester för integrationer/APIer.
- Minst 1 års erfarenhet att analysera information i databaser och loggar.
- Minst 3 års erfarenhet av arbete i både agila utvecklingsteam och i projektorganisationer.
- Minst 1 års erfarenhet av tester och kvalitetssäkring av system och tjänster uppsatta i Amazon Web Services (AWS), Azure eller Google Cloud Platform (GCP).

Bör-Krav:
- Minst 1 års erfarenhet av tester och kvalitetssäkring av tjänster i AWS.
- Minst 1 års erfarenhet av att sätta upp och konfigurera tjänster i AWS.
- Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket)
- Minst 1 års erfarenhet av utveckling i något av språken Python, Java eller Go.
- Minst 2 års erfarenhet av att sätta upp samt förvalta egenutvecklade testramverk för testautomatisering.
- Minst 2 års erfarenhet av att arbetat med något/några av följande testautomatiseringsvertyg/ramverk: Robot framework, TestNG, Junit, Spock, pytest, PyUnit.
- Minst 1 år erfarenhet av lasttester med t.ex Jmeter.

Start: 07 Jun 2022
End: 31 Maj 2023

Development

Frontend Developer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2846

You will be a part of a cross-functional recently established agile product team working with a range of end-to-end custom-built solutions. Taking lead and actively seeking ways to establish a cloud and service-oriented architecture. Establishing a holistic view of how the solution adds value to the business. You will be assigned to a product and work alongside the Product Owner of your product. You will have the chance to build new experiences, improve existing products, and develop distributed systems. This is a highly collaborative and global organization with an entrepreneurial mindset where there will be opportunities to try out your creative and innovative ideas.

Some of your daily work includes:
- Design, develop and support the systems solutions in the product.
- Translate strategies and requirements into modern and scalable solution designs.
- Use an experimental mindset to identify, evaluate and recommend alternative designs.
- Collaborate with other product teams (local and distributed) to help and provide the best end-user experience.
- Seek opportunities to automate, document, and improve processes.

Required skills:
- Long experience in frontend developing
- Experience in frontend development using React
- Experience in styling using SCSS/CSS
- Experience in writing TypeScript
- Writing automated frontend tests (Selenium or similar)
- Experience from Agile way of working (SAFE or similar)

Preferred skills:
- Experience from large global complex system landscapes
- Experience in working with Git

Desired skills:
- Experience in developing frontends using Vue or SVELTE

Language skills:
- English

Start: 01 Jun 2022
End: 31 Dec 2022

Development

Backend Developer - Malmö

Malmö,

LEAD-2842

As a Backend Developer, you will be focused on the design, development, and architecture of the backend applications. This role provides a fantastic opportunity to work with people around the world and experience many different cultures.

As one of the Backend Developers, you will be involved in the development of the backend solutions interacting with the whole system from front-end to back-end and embedded devices. The work with the Back-end applications will be done together with a team of internal and external developers. You will be the technical lead of this work.

You’ll also:
- Design, specify and implement system solutions while considering functionality, data, security, integration, infrastructure, and performance.
- Develop, maintain and improve the overall architecture.
- Leverage agile methodologies to ensure product delivery with POC and MVP, sprints, etc.

You have:
- 5+ years of experience in software development
- Experience as a backend developer working in Typescript/Javascript
- Experience in Node.js
- Experience with data layer interfaces (the company uses a combination of message queues, REST, custom web sockets, etc…)
- Experience with microservice architecture (Docker, Kubernetes, etc…)
- Experience working with collaboration software (e.g. Jira, Confluence, Git)
- Fluent English skills

Good to have:
- Experience in DevOps, Continuous Integration & Delivery
- Experience working in an international, multicultural, and entrepreneurial environment
- Knowledge within cloud services (Azure/AWS etc.)
- Fluent Swedish skills

Start: ASAP
End: OPEN

QA

Technical Tester - Malmö

Malmö,

LEAD-2841

Responsibilities:
- You’ll be a member of the software team and with your expertise and know-how, you will be a part of the work of improving the quality assurance. The developers work with different languages, from C++ to Node.js.
- You will work closely with your colleagues in other offices around the world. The work is done within the team but includes contact with other departments.
- In order to meet the challenges, it's crucial that you really enjoy being the team expert in testing, validating, and verifying and you appreciate being in an environment where you will participate in various assignments and projects.
- It's important you want to work in an organization where you can build structure, develop and influence the methods together with the rest of the team and investigate new possible techniques according to the organization's needs.

Qualifications & Skills:
- Requires at least a bachelor’s degree or equivalent, in Computer Science or from a related Engineering discipline.
- At least 3-5 years of experience from similar positions.
- English (fluent both verbally and in writing)
- Experience with test frameworks and test environments.
- Experience of test and verification of embedded and/or “real-time” systems as well as Docker Containers.

Meritorious is:
- Experience with different types of testing.
- Experience in setting up testing in CI/CD pipelines.
- Good knowledge of C++, C#, and/or C.
- Different programming languages for test frameworks.

Start: ASAP
End: OPEN

Development

Fullstack Developer - Malmö

Malmö,

LEAD-2427

- Be able to take responsibility and be self-driven.
- In a humble way cooperate with the team.
- Worked with systems including both SW and HW

You have:
- +5 years of experience within software development
- Experience as a frontend developer working in Typescript/Javascript
- Experience with data layer interfaces (we use a combination of message queues, REST, custom web sockets, etc…)
- Experience with microservice architecture (Docker, Kubernetes, etc…)
- Experience working with collaboration software (e.g. Jira, Confluence, Git)
- Fluent English skills

Good to have:
- Experience in DevOps, Continuous Integration & Delivery
- Experience working in an international, multicultural, and entrepreneurial environment
- Knowledge within cloud services (Azure/AWS etc.)

Start: ASAP
End: Open

Management

Product Owner - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2216

As a part of Customer Domain, the Customer Attraction area is responsible for all digital capabilities across the organization that attracts new and existing customers into the stores, both digital and physical. This includes the technology supporting all our paid and organic marketing activities, such as email, push, paid, and organic marketing channel technology as well as core enablers such as attribution, media mix modeling, content optimization, and 3rd party data sources. The area is fully responsible to develop, build & operate these tech products to fulfill the Group’s business growth.

About the role & Responsibilities:
- As a Product Owner for Owned Media Channels, you will have a tight collaboration with the other products within Business Tech as well as with different marketing and media teams within the Group. Your role is to secure that the customers across the markets and brands receive relevant content at the right time, in channels they have actively chosen to meet in.
- Take end-to-end ownership of the product (full lifecycle from ideation to optimization) with ultimate accountability for business and customer value delivered
- Set ambitious and clear product mission and OKRs and translate these into a prioritized roadmap and team backlog that drive agreed KPIs
- Lead a cross-functional team including business experts, software engineers, product designers, and data analysts to execute and deliver value
- Set a budget and follow up costs for the product team
- Maintain an in-depth understanding of market/industry landscape and customer needs through gathering & analyzing qualitative and quantitative insights to adjust strategy and priorities dynamically
Clearly communicating the product mission, OKRs, and backlogs across the organization
- Translate customer needs into user stories and acceptance criteria for the product
- Define MVPs, manage product backlog priorities, and strategically de-scope to achieve rapid feedback cycles
- Monitor and manage the financial impact of decisions and priorities of the product team
- Engage, communicate and collaborate with product-specific stakeholders within the organization, as well as the marketplace partners.

Qualifications:

We believe that you have a leadership style that coaches and empowers your colleagues so they can lead, collaborate and deliver exceptional customer and business results. We also believe that you have experience from working with Marketing and/or Sales, and preferably have knowledge about email and push channels.

- Experience in leading a cross-functional team
- At least 3 years experience of working as Product Owner/Product Manager
- Experience working with external business partners, vendors, and suppliers
- Strong in planning, prioritizing, execution, and follow up together with a “can-do attitude”
- Motivated to work in an environment that allows you to work and take business decisions independently
- Previous experience of working in an agile, customer-centric, product organization
- Fluent in English both written and verbal

Start:01 Jul 2021
End: 30 Jun 2022