K&A

Open positions

Areas

Infrastructure

Solution Architect - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2150

Du har tidigare varit med att designa en ny lösning anpassad för moderna flöden. Det nya DW skall vara en del av eller integrera med den nya dataplattform, som i stora delar ligger i AWS. Eftersom det är business-kritiskt letar vi efter någon som har gjort den här resan tidigare, samt kan guida runt potentiella minor. Lösningen utvecklas av inhouse utvecklingsteam.

Arbetsuppgifter:
- Mappa nuvarande struktur och förmågor samt flöden i existerande DW
- Skapa motsvarande förmågor med samma eller liknande flöden i den nya lösningen
- Dimensionera och skapa lösning för nya kommande flöden, transformationer, större datamängder, etc.
- Se till så lösningen ligger i linje med dataplattformen och i linje för målarkitektur
- Generella arbetsuppgifter inom arkitektur så som genomföra utredningar, lösningsdesign, gränssnittsspecifikationer, integrationslösningar och arkitekturbeskrivningar

Ska-Krav:
- Högskoleexamen med relevant inriktning mot IT.
- Minst 9 års dokumenterad arbetserfarenhet av att ha arbetat med lösningsarkitektur.
- Minst 2 års erfarenhet av att jobba med SQL Server.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med databaser i Amazon AWS.
- Minst 5 års erfareneht av att jobba med BI/DW.

Bör-Krav:
- Minst 1 projekts arbetslivserfarenhet av att designa ny BI-molnlösning med bibehållna förmågor från on-prem BI/Databas.

Start: 24 Maj 2021
End: 30 Apr 2022

Development

Systemutvecklare i AWS - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2148

Kunden bygger nu en egen informations och dataplattform och söker utvecklare som kan förstärka en agil team som jobbar med en ny Big Data-plattform. Du kommer vara med i ett team som består av Lösningsarkitekt, Molnarkitekt, Säkerhetsarkitekt, Tech Lead, Produktägare, AWS experter och andra Utvecklare. Senare också Data Scientists.

Plattformen måste hantera stora datamängder och integrera med många lösningar som är beroende av datamängden. Exempelvis ta emot information från tusentals fordon samt allt annat som kan vara relevant för att producera datadrivna beslut och i slutändan ge en miljon människor en bättre upplevelse.

Ska-Krav:
- Högskoleexamen eller högre i datorrelaterat område.
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet efter examen.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att utveckla serverless lösningar i AWS.
- Minst 2 års erfarenhet av att jobba med en eller flera av de följande tekniker: AWS Glue, AWS Athena, AWS EMR, Spark, Spark Streaming Flink, Apache Kafka (Kafka Streams, Kafka Connect), Presto, Hive, AWS Kinesis (gärna KPL or/and KCL), AWS ElastiCache, AWS Dynamo.
- Minst 3 års sammanlagd arbetslivserfarenhet av utveckling med Python, Java 8+, Javascript eller Scala under de senaste 6 åren.

Bör-Krav:
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med Data Lakes.
- Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med Infrastructure as Code (eg Terraform, CloudFormation).

Start: 17 Maj 2021
End: 20 Apr 2022

Development

Embedded Software Developer - Remote

Helsingborg,

LEAD-2146

We believe that you have a strong sense of creativity and a “can do” mindset. Your curiosity and your energetic solution-oriented mentality are skills that make you progress. The ability to work closely with people from all different disciplines within the company suits you well since you are comfortable working both in teams and independently.
Electronics design experience, schematic review of new designs to ensure SW perspective on design is met and experience in board bring-up activities are all merits.

Must-haves;
At least 3 years of Embedded software development experience
Fluent in C
Bachelor or master’s degree
Fluency in Swedish and English, both spoken and written (English is our corporate language)

Meritorious Qualifications;
Electronics design experience is a strong merit
Used to manage Linux as a development environment
Embedded software experience like
MCUs, e.g. ARM and 8 Bit AVR
Low-level buses, e.g. SPI and I2C
Python
Technologies
C, Linux
MCUs, e.g. ARM and 8 Bit AVR
Low-level buses, e.g. SPI and I2C
Python

Start: ASAP
End: 6+ months

Design UI/UX

Product Designer - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2145

We are currently looking for an experienced Design Leader with people management experience and a desire to stay in touch with the design craft itself for one of the key customer-facing product areas.

About the position:
- You have a dual focus, leading a group of designers as staff responsible, as well as working hands-on as a Designer on products, working closely with the product area leadership as well as with cross-functional colleagues.
- You will be a key enabler for the agile way of working making sure your team has the best circumstances to develop and grow. As a Competence Lead, you play an important part in following and implementing the visions, goals, and strategies into the experience design field.

The mission of the Product Design Community is to design a smooth digital experience in all touchpoints, external as well as internal, for all brands and with a global responsibility which means that the work impacts millions of users. The organization is responsible and confident in delivering in all parts of the digital product design process from early exploration, research, ideas generation, and concepts, to making sure to test, tweak and update the released design. All with the customer experience as a top priority.

As a Manager:
- You are a respected and experienced leader.
- You nurture an effective work environment that your colleagues love to work in.
- You will be one of the several Competence Leads across the Experience Design organization.
- You will be part of the overall design leadership as well as the product area leadership.
- You will work tightly with functions across the organization, in multi-disciplinary product areas, and product teams with people from all over the world.
- As a competent lead you play an important part in following and implementing the visions, goals, and strategies into the experience design field.

As a Designer, you will:
- Champion design in projects across the entire product lifecycle and multiple launches with significant Product Design responsibility.
- Research user behaviors, validate concepts with end-users, and turn insights into value-adding products and services.
- Contribute to visionary work and idea generation.
- Visualize and prototype design concepts at varying levels of fidelity, from paper and wireframes to interactive digital prototypes, for mobile apps and the web.
- Collaborate with Visual Designers, Developers, Product Owners, Business Analysts, and other stakeholders.
- Be the voice and advocate of the customer, constantly up to date with the latest trends, design possibilities, and thinking within digital product design.
- Facilitate creative workshops and collaborative sessions with multi-disciplinary teams
- Develop and refine user-centered design processes and best practices.

Requirements:
- Experience managing Digital Designers in an agile environment.
- 7+ years of experience with delivering great Product Design.
- A true role model for the organization´s values and an inspirational and collaborative leader.
- Deals with situations confidently and assertively, taking decisive action even in uncertain situations.
- Passionate about understanding the user´s needs, motivations, behaviors and are able to translate them into actionable deliverables.
- Strong conceptual thinker.
- Excellent communicator with solid analytical thinking and problem-solving capability - you love to simplify the complex.
- Engaged, open-minded, and an ambitious team player willing to share and learn.

Start: 03 Maj 2021
End: 31 Maj 2022

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2144

Arbetsuppgifter:
- Stödja arbetet med att utveckla myndighetens styrning som svarar mot behovet av en tydligare, enklare och mer flexibel styrning.
- Stödja arbetet med att utveckla avdelningens styrning och definiera avdelningens roll i olika delar av styrkedjan.
- Samordna och koordinera pågående styrnings- och utvecklingsinitiativ.
- Ta fram och bistå i genomförandet av en handlingsplan för en tydligare, enklare och mer flexibel styrning.

Ska-Krav:
- Minst 10 års arbetslivserfarenhet som projektledare inom ledning och styrning i stora strategiska projekt
- Mycket stor självständighet.
- Certifiering Managementkonsult, CMC.
- Magisterexamen eller motsvarande inom relevant område.
- Certifiering inom Projektledarskap eller motsvarande utbildning.
- Certifiering inom Lean Six Sigma.
- Erfarenhet av att arbeta med Peijl Projektstyrningsmodell eller liknande.

Start: 01 Jul 2021
End: 31 Aug 2021

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2143

En projektledares roll är att leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kostnad och kvalitet. I rollen ska man agera utifrån utvecklingsmålen; kompetent projektgenomförare, affärsmässig beställare, effektiv styrning med resenären i fokus. Projektledaren rapporterar närmast till projektets sponsor och den som är ansvarig för konsultavropet på projektsektionen.

Utöver ovan ingår att:
- Upprätta, leda och genomföra projektet mot mål i enlighet med fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet utifrån projektbeställning.
- Ansvara för att projekt drivs i enlighet med organisationens projekt- och programhandbok, samt övriga riktlinjer, rutiner och strategier.
- Säkerställa att projektet efterföljer säkerhetsstyrningssystem och krav på miljö och arbetsmiljö. Mottaga och delegera vidare arbetsuppgifter avseende arbetsmiljö och säkerhet inom projektet.
- Företräda i ekonomiska ärenden och ansvara för att projektmedlen används på ett ändamålsenligt sätt genom ekonomisk styrning såsom budget och prognosarbete.
- Statusrapportera månadsvis till sponsor och styrgrupp, samt till projektsektionens portföljledning.
- Samverka med upphandlingsledare i avtals- och upphandlingsfrågor.
- Ansvara för resursplanering och -hantering såsom avrop av konsulter, projektanpassning av uppdragsspecifikationer och kravprofiler, genomföra projektspecifik introduktion till projektmedlemmarna etc.
- Ansvara för att projekt överlämnas till mottagare och att leveranser är genomförda enligt projektbeställningen.
- Stänga projektet, sammanställa erfarenheter och leverera slutrapport.
- Ansvara för samordningen och kommunikationen med såväl interna som externa intressenter.
- Skapa en projektkultur som harmonierar med organisationens värderingar.
Det åligger resursen att ha Spår- och tunnelbehörighet (Kat 19) innan projektet sätter igång.

Ska-Krav:
- Minst 9 års erfarenhet av att ha arbetat som projektledare.
- Teknisk högskoleutbildning, alternativt likvärdig erfarenhet uppnådd genom 10 års arbetslivserfarenhet från spårbunden trafik eller infrastruktur.
- Projektledarutbildning samt utbildning inom projektmetodik (exempelvis XLPM, Props).
- Dokumenterad erfarenhet från minst ett infrastrukturprojekt.
- Hanterat/ansvarat för projektbudget överstigande 30 miljoner kronor.

Bör-Krav:
- Projektledarcertifiering, exempelvis IPMA eller PMI.
- Erfarenhet av alla faser i projektlivscykeln (Analys, Planering, Genomförande, Överlämning).
- Ledarskaps/managementutbildning (t ex MBA).

Start: 01 Maj 2021
End: 31 Dec 2022

Management

Produktägare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2141

I takt med att det utökar apparnas användningsområden, ökar även behovet av ett ytterligare agilt team för utveckling och förvaltning.
Det nya agila teamet startas upp av en produktägare och en scrum master, och kommer att fyllas på med övriga roller så som utvecklare, designers och testare.

Ansvarsområde:
- Prioritera teamets backlog och samarbeta med andra produktägare inom appområdet.
- Driva strategiskt arbete inom ramen för appar.
- Vara kontaktyta för apparnas intressenter och sponsorer inom organisationen.
- Hjälpa till att estimera leveranser och skapa tidsplaner för dessa.
- Lägga och följa upp budget samt hantera leverantörsreskontra.
- Leda workshops.

Ska-Krav:
- Du är certifierad agil produktägare.
- Du har arbetat som produktägare för flera produkter under de senaste 5 åren.
- Du har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med agila processer och metoder under de senaste 5 åren.
- Du har produktägarerfarenhet från team som arbetat både inom Android- och iOS plattformar.
- Du har minst 1 års erfarenhet av budgetplanering och fakturahantering.
- Du har minst 9 års erfarenhet att ha jobbat inom relevant område (support, PO, agila team).
- Du har minst 2 års erfarenhet av att förbereda, prioritera och förfina en produktbacklog som en del av ett agilt teams arbete.

Bör-Krav:
- Du har minst 1 års erfarenhet av arbete med verksamhetskrav och användarcentrerad design.
- Du har minst 2 års erfarenhet av projektadmin roller inom Jira och Confluence.
- Du har minst 5 års erfarenhet av att samarbeta med icke-teknisk personal (kunna förklara tekniskt komplexa ärenden med icke tekniskt språk).
- Du har nätverk till andra nordiska kollektivtrafiktjänster.
- Du kan anpassa ditt arbetssätt till någonting som passar teamets behov.

Start: 03 Maj 2021
End: 31 Maj 2022

QA

Testautomatiserare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2137

I uppdraget ingår att vara med och testa nästa generations digitala reseupplevelse genom en uppdatering av samtliga webbsajter. Den nya stack består av en mikroarkitektur i frontend såväl som backend i en cloudbaserad miljö. Organisationen använder sig av React.js och deras eget komponentsystem underbyggt av ett designsystem baserat i Figma. Fokus ligger på utvecklingen att skapa fristående, test- och releasebara komponenter med hög prestanda.
Uppdraget är i uppstarten av att separera kanaler och innehåll genom implementation av ett headless CMS som ersätter nuvarande innehållssystem.
Under en övergångsperiod kommer arbetet även innebära förvaltning av äldre lösningar som stegvis skall migreras över till den nya stacken.

Rollen innefattar att:
- Planera och genomföra tester (manuellt och automatiserat) samt utvärdera testresultat
- Scripta automatiserade tester
- Genomföra integrationstester
- Genomföra helhetstester (end-to-end)
- Vara del i ett agilt team och bedriva testning och kvalitetstänk

Ska-Krav:
- Minst 2 års erfarenhet av att testa webb på både windows och mac och olika webbläsare.
- Minst 3 års erfarenheter av att jobba i en agilt kontext som testare.
- Minst 1 års erfarenhet av att köra API-tester med verktyg som Katalon, SoapUI, Postman eller motsvarande.
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i Jira med test.
- Minst 2 års erfarenhet av att scripta och köra automatiserade frontend tester.

Bör-Krav:
- Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med Xray eller motsvarande test management plug-in till Jira.
- Minst 1 års erfarenhet av Tillgänglighetstester enligt WCAG 2.1 AA.
- Minst 1 års erfarenhet av verktyget Katalon Studios.
- Minst 1 års erfarenhet av lasttester med verktyg som Jmeter, Loadimpact eller motsvande.
- Minst 1 års erfarenhet av groovy och/eller Java.

Start: 03 Maj 2021
End: 31 Mar 2022

Management

Projektledare - Stockholm

Stockholm,

LEAD-2136

Uppdraget blir att driva ett av stora initiativ som sträcker sig mellan IT och verksamhet. Projektet påverkar flera verksamhetssystem där utveckling kommer att ske och även utveckling av ny intern tjänst. Det är ett komplext projekt med många beroenden där teknisk förståelse är ett måste. Initiativet bedrivs med agilt arbetssätt vilket innebär att du ska vara bekväm med agila arbetsmetoder.

För att lyckas i detta uppdrag bör du vara en erfaren IT projektledare som även jobbat mot verksamheten, ha mycket god samarbetsförmåga och vara en mycket god kommunikatör

Arbetsuppgifter/uppdragsbeskrivning:
Initiativledaren ansvarar, planerar och leder genomförande tillsammans med leveransledare och beställare. 

 Initiativledaren:
- Operativ ledare för initiativets deltagare
- Hanterar och leder initiativet inom beslutade tids- och budgetramar
- Upprättar beslutsunderlag 
- Utarbetar implementationsplan inklusive estimat och tidplan
- Organiserar och bemannar initiativet i samråd med Leveransledare och beställare
- Koordinerar arbete mellan olika leveransområden
- Genomför uppföljning och statusrapportering enligt myndighetens riktlinjer
- Vara ”spindeln i nätet” mot initiativets många intressenter

Ska-Krav:
- Minst 5 års erfarenhet av IT projektledning
- Flerårig erfarenhet av att driva större projekt eller initiativ
- Erfarenhet av tekniska projekt
- Erfarenhet av projekt mellan IT och verksamhet
- Erfarenhet av komplexa projekt med mycket integrationer och beroenden
- Erfarenhet av systemutvecklingsprocessen
- Erfarenhet av att arbeta agilt
- Erfarenhet av att arbeta med förändring och förändringsledning
- God samarbetsförmåga
- God kommunikatör
- Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens som bedöms likvärdig

Bör-Krav:
- Ha en mycket god ledarförmåga, strategisk, strukturerad och har dessutom en god analytisk förmåga.
- Ha förmågan att se helheten och förstå drivkrafter och behov i verksamheten och agerar som en lagspelare
- Ha förmågan att se problem och lösningar ur olika synvinklar. Ha förståelse för såväl våra kunder som användare och beställare av systemen. Förmågan att arbeta strukturerat för att skapa goda kontakter och nätverk.
- Agil-certifiering (tex scrummaster/ agil projektledare etc) eller motsvarande utbildning
- Arbetat på myndighet

Start: 29 Apr 2021
End: 31 Mar 2022